top of page

VšĮ „Vaikų futbolo akademija GELEŽINIS VILKAS“
PRIVATUMO POLITIKAŠioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie VŠĮ „Vaikų futbolo akadmemijos GELEŽINIS VILKAS“ (toliau - Akademija) vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.


Ši Privatumo politika yra taikoma kiekvieną kartą Jums norint pasiekti Akademijos teikiamą turinį ir/ ar paslaugą. 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį – duomenų subjektą, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pagal tokius požymius kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius arba vienas ar keli to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai.


 

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.


 

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.


 

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šios Privatumo politikos apimtyje duomenų valdytojas – VŠĮ „Vaikų futbolo akademija GELEŽINIS VILKAS“.


 

Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus (pvz neformalaus ugdymo NVŠ sistema www.mokiniuregistras.lt, www.commet.lff.lt ir kitos).

 

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais. Tvarkydamos asmens duomenis valdžios institucijos laikosi taikomų, duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių, duomenų apsaugos taisyklių.


 

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.


Duomenų apsaugos pareigūnas – Duomenų valdytojo paskirtas asmuo, kuris padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (toliau BDAR), dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

 

ASMENS DUOMENYS

Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai
Akademija renka bei toliau tvarko Jūsų asmens ar Jūsų vaiko (globotinio) duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, t.y. Jūsų sutikimu, siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 

INFORMACIJOS GAVIMAS IŠ TREČIŲJŲ ŠALTINIŲ

Akademija gali gauti Jūsų asmens ar vaiko duomenis iš trečiųjų šaltinių (pvz.: kitų vaikų futbolo mokyklų/įstaigų), kiek tai leidžia teisės aktų reikalavimai, bei susieti juos su Jūsų pateiktais duomenimis, informacija. Ši informacija panaudojama tik registruojat ir tvarkant vaiko duomenis, susijusius su vykdomais projektais ar turnyrais.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Akademija tvarko duomenis paslaugų sutarčių sudarymo ir vykdymo, užklausų administravimo, tiesioginės rinkodaros, visuomenės informavimo ir potencialių klientų pritraukimo tikslais.

 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
Akademija tvarko šiuos Jūsų duomenis:
 ▪    Duomenys, kuriuos pateikiate sudarant Sporto mokymo sutartį: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, ugdytinio vardas, pavardė ir asmens kodas;
  ▪    Asmens/vaiko duomenis, gaunamus el paštu sudarant bendradarbiavimo sutartis su partneriais (pvz. registruojant vaiką NVŠ programoje ar kitų partnerių svetainėse, dalyvaujant Lietuvos čempionatuose ar kitoje sportinėje veikloje).
  ▪    Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu, ir kurie išsamiai apibrėžiami tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
  ▪    Kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Akademija saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie pacientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
Akademija teikia Jūsų duomenis:
    ▪    Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
    ▪    Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
    ▪    Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.


 

NAUDOJAMOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS


Akademijos veikla internetinėje erdvėje atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS (BDAR)


Akademija tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI

Svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Akademija nekontroliuoja. ir neatsako už šių svetainių surinktos informacijos saugumą. Turite susipažinti su tokių svetainių privatumo politika ir kitomis duomenų apsaugą reglamentuojančiomis nuostatomis.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs turite teisę kreiptis į Akademiją su prašymu suteikti informaciją apie  tvarkomus Jūsų/vaiko ar globotinio asmens duomenis, ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba tvarkomi, suteikti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 

Duomenų subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys visais asmens duomenų apsaugos klausimais gali kreiptis į Akademiją šiais kontaktais:


El. paštu: vaikai@futboloakademija.lt

Telefonu: +370 615 35758

Nepavykus išspręsti klausimo su Akademija ir jeigu Jums kelia susirūpinimą įmonės veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
 

bottom of page